onsdag 10 februari 2021

Ras och vithet. Svenska rasrelationer igår och idag. & Vithetens hegemoni

 

Den här boken ger en introduktion till dagens forskning om ras och vithet i ett svenskt sammanhang. I tolv kapitel undersöker forskare från olika ämnesområden och med olika metodologiska ingångar hur de båda begreppen ras och vithet hänger samman med Sverige, svenskar och svenskhet.
Boken är indelad i två avsnitt. Kapitlen i den första delen undersöker i första hand historiska fenomen och frågeställningar. I del två analyserar författarna debatter och förhållanden som rör dagens svenska vithet och samtida svenska rasrelationer. Forskningsfältet svenska kritiska ras- och vithetsstudier är fortfarande relativt nytt. Den här antologin visar att fältet växer och att det i dag pågår forskning om ras och vithet inom flera olika kultur- och samhällsvetenskapliga discipliner. Boken är avsedd för studenter på universitet och högskolor.

Bokomslag och beskrivning hämtad från Bokus.

Jag är intresserad av böcker som behandlar ras och hur vi behandlar minoritetsbefolkningen både i vårt eget land och i andra länder, så i januari läste jag först Ras och vithet, som är en samling av texter som behandlar rasrelationerna utifrån Sverige, intressant att läsa om hur både de vita i landet fotograferade och bokförde hur andra raser skiljde sig åt i Sverige förr och till hur vi behandlar våra nyinflyttade landsmän.

Vithetens hegemoni handlar mera om alla länders synvinkel på hur vi ser på ras, sen är det även lite mer feministiskt tänkande inblandat i de olika texter som Ahmed har skrivit.

Vithetens hegemoni innehåller reflektioner om vithet och rasism i vardagen och inom olika institutionskulturer. Genom att dra nytta av sin egen erfarenhet av att bebo en vit värld som en icke-vit kropp undersöker feministen och teoretikern Sara Ahmed hur vitheten blir världslig, hur vithet är resultatet av en rasifiering som skapar ramarna för vad kroppar kan göra.

I föreliggande antologi introduceras läsaren för en rad centrala områden i Ahmeds författarskap, såsom affektekonomier, känslopolitik, hemmets orient, mångkulturalismens lyckolöften och vithetens fenomenologi. Ett bärande tema är hennes analyser av hur vitheten lyckas upprätthålla sin hegemoni också genom antirasistiska strävanden och mångfaldsprojekt.

Bokomslag och beskrivning hämtad från Bokus.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar